1.Giới thiệu

Đơn vị Trung tâm Thông tin – Thư viện được sáp nhập từ 2 đơn vị là Thư viện và Trung tâm Dữ liệu và CNTT theo quyết định số 856/QĐ-ĐHGTVT của hiệu trưởng ngày 09 tháng 12 năm 2021. Những mục tiêu chính của đơn vị là: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống thông tin trong toàn trường, đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường theo xu thế phát triển công nghệ thông tin của thế giới. Đồng thời, tổ chức và lưu trữ, xử lý dữ liệu, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của nhà trường, bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động nghiệp vụ về xây dựng nguồn lực thông tin về học liệu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc phục vụ việc sử dụng, khai thác các loại hình tài liệu và nguồn lực thông tin có trong thư viện, nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường.

2. Chức năng

Tham mưu, xây dựng, tổ chức quản lý, điều hành khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu, tài liệu, giáo trình đáp ứng đầy đủ và hiệu quả cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu trong nhà trường.