1991

Thư viện Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trực thuộc Phòng Đào tạo của Phân hiệu Đại học Hàng hải

1998

là Tổ Thư viện trực thộc Phòng Khoa học – Công nghệ (Phòng Đào tạo tách ra).

2001

Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 41/TCCB với tên gọi Tổ Thư viện trực thuộc trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

2011

Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 480/QĐ/ĐH GTVT thay đổi tên gọi Tổ Thư viện thành Thư viện trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

2014

Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 235/QĐ/ĐH GTVT thành lập Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin.

2021

Sáp nhập 2 đơn vị là Thư viện và Trung tâm Dữ liệu và CNTT theo quyết định số 856/QĐ-ĐHGTVT của hiệu trưởng ngày 09 tháng 12 năm 2021 thành Trung tâm Thông tin – Thư viện