Phần mềm Quản lý trường học

Dịch vụ

  • Quản lý vận hành
  • Nâng cấp chức năng
  • Hỗ trợ người dùng

Cung cấp các tính năng

  • Theo dõi người học: cho phép người học nắm bắt được tình hình học tập như đăng ký học phần, kết quả học tập, lịch biểu, học phí … Các Khoa/Viện/Đơn vị chức năng theo dõi người học để nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ người học một cách nhanh chóng và tối ưu nhất.
  • Quản lý chương trình – Kế hoạch đào tạo: bao gồm chương trình khung, các môn học, kế hoạch đào tạo …
  • Quản lý tuyển sinh thực hiện theo dõi, báo cáo tuyển sinh theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý tuyển sinh.
  • Quản lý tài chính
  • Liên kết đồng bộ tài khoản trên các hệ thống toàn trường