Quản trị tài khoản Hệ thống thông tin

  • Quản lý tài khoản Hệ thống thông tin toàn trường: tài khoản Giảng viên, CB-CNV; tài khoản người học.
  • Hỗ trợ các Đơn vị / Cá nhân tài khoản Google, Microsoft.