Hệ thống Đào tạo trực tuyến

Dịch vụ

  • Quản lý vận hành
  • Nâng cấp chức năng
  • Hỗ trợ người dùng

Cung cấp

  • Hệ thống hỗ trợ giảng dạy – học tập, Thi – kiểm tra đánh giá.
  • Hoạt động 24/7, dữ liệu học tập được đồng bộ chung toàn hệ thống.